SORU  


Mehil Müddetin deyken 3 aylık bir heyet raporu alırsam göreve ne zaman başlamalıyım maaşımı bu süre zarfında nereden alacağım? Mehil müddeti nasıl hesaplanır?

EDİTÖRÜN CEVABI 


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi” başlıklı 62 nci maddesinde; “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

  1. a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
  2. b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 – Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 – Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 – Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen “yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.” denilmektedir.

Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İşe başlamama halinde yapılacak işlem” başlıklı 63 maddesinde; “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.” denilmektedir.

Her iki maddenin de daha iyi açıklanabilmesi için konunun örneklendirilerek anlatılmasında büyük fayda vardır. 

Örnek 1; Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde çalışmakta olan bir memur naklen Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne ataması gerçekleştiğinde, tebliğin yapıldığı günü izleyen ilk iş gününde memurun yeni görevine başlaması zorunludur. (Salı günü tebligat yapıldıysa Çarşamba günü, Cuma günü tebliğ yapıldıysa ilk iş günü olan Pazartesi günü görevine başlamak zorundadır.)

Örnek 2; Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde çalışmakta olan bir Memur naklen Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ataması gerçekleştiğinde tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belirtilen yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü görevine başlamak zorundadır. Uygulamada en çok karşılaşılan hatalardan bir tanesi burada ortaya çıkmakta olup 15 günlük süre personel nakil bildirimindeki ayrılış tarihinden itibaren başlatılmaktadır. Oysa bu sürenin ayrılış tarihinden değil tebliğin yapıldığı tarihten  itibaren başlatılması gerekmektedir. Burada memura tebliğ ile beraber ayrılış yapması gerektiği hususunun mutlak suretle hatırlatılması gerekmekte olup, aksi takdirde yeni görev yerinde hukuki sıkıntılarla karşılaşabilir.

Örnek 3; Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde çalışan bir memur 01.02.2018 tarihinden itibaren 10 gün rapor almıştır. Raporlu iken  Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne naklen atandığına dair yazısı 02.02.2018 tarihinde kendisine tebliğ edilmiştir. Burada 15 günlük süre 11.02.2018 tarihinden itibaren başlar. Raporlu olduğu tarihlerde tebliğ süresi işlenmemektedir. İlgili Memur 10.02.2018 tarihinde 3 ay rapor alsa raporlar kesintiye uğramadığı için 15 günlük süre 11.05.2018 tarihinde işlemeye başlar. Bu süre zarfında ayrılış yapmadığı için maaşını eski görev yerinden almaya devam edecektir.

Örnek 4; Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde çalışan bir Memur naklen Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ataması yapılmış olup atama yazısı kendisine 15.02.2018 tarihinde tebliğ edilmiştir. Adı geçen Memur 16.02.2018 tarihinde 3 ay rapor almıştır. Bu durumda tebliğ süresinin geri kalan kısmı 17.05.2018 tarihinden itibaren işlemeye başlar. Buradaki can alıcı nokta ise Memur tebliğ tarihinden sonraki bir tarihte rapor aldığı ve eski görev yeri ile bir ilişkisi kalmamış olduğu için almış olduğu raporu ve personel nakil bildirimini yeni atandığı birime  göndererek  maaşının buradan ödenmesini isteyecektir. Raporu devam ettiği sürece maaşını yeni görev yerinden alacaktır.

Sonuç olarak atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama sürelerini hesaplarken mutlak suretle tebliğ tarihinin dikkate alınması gerekmekte olup 15 günlük sürenin tebliğ tarihinden itibaren başlatılması gerekir. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan ayrılış tarihinden itibaren başlama süresini dikkate almamak gerekir. Ayrıca mehil müddeti hesaplanırken, 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen Memuriyet Mahalli tanımı kapsamında harcıraha hak kazanmışsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 maddesinde öngörülen mehil müddetinden yararlandırılması görüş ve kanaatindeyim.