Askerlik yaparken alınan çürük raporu, kamuya işe girmek için yeterli midir?

0
936

     Askerlik görevinizi yaparken rahatsızlandığınız ve Genelkurmay Başkanlığı askeri hastanesinde yapılan tetkikler neticesinde askerliğe elverişli olmadığınıza dair sağlık kurulu raporu aldığınızdan bahisle, tarafınıza iş verilmesine dair…(21/01/2014-154)

     Bilindiği üzere, “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde; “… d) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,., f) Sağlık Kurulu Raporu: 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu,…, ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.

     Diğer taraftan, 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin “Yürürlükten kaldırılan yönetmelik” başlıklı 19 uncu maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğin “Atıflar” başlıklı 17 nci maddesinde “(1) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 16/12/2010 tarihli ve 27787 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine yapılan atıflar bu Yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır.” hükmü bulunmaktadır. Aynı Yönetmeliğin “Yetkili sağlık kurulları” başlıklı 7 nci maddesinde ise; “(1) Bu Yönetmelikte belirtilen özürlü sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumlarını ve hakem hastaneleri Sağlık Bakanlığı belirler ve internet sitesinde yayımlar. (2) Yetkili olmayan sağlık kurumları ile 6 ncı maddede belirtilen şekilde özürlü sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kurumlarının verdiği sağlık kurulu raporları değerlendirilmeye alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

     Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, eğitim durumunuz itibarıyla engelli statüsünde Devlet memuru olabilmek için açılan sınavlara girebilmeniz veya kura başvurusu yapabilmeniz ve bu sınav/kura sonuçlarına göre yapılacak yerleştirmelere katılabilmeniz için “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yüzde kırk ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmanızın gerektiği değerlendirilmektedir.

     Öte yandan, İş Kanununa göre kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde engelli olarak istihdam edilebilmeniz için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

Kaynak : DPB