SORU


Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında; isteklilerce sunulacak fiyat teklifleriyle birlikte, bu tekliflerin ilgili alanda faaliyet gösteren firmalardan alındığını kanıtlayan belgelerin de sunulması zorunlu hale getirilip, söz konusu belgelerin verilmemesi gerekçesiyle istekliler ihale dışı bırakılabilir mi?

KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği:

Madde 19. … (6) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.

Kamu İhale Genel Tebliği:

79.2.2.1. … Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Örnek Kamu İhale Kurulu Kararı:

14.11.2012 tarih ve 2012/UH.II-4333 no’lu KİK Kararı;

“ … Söz konusu firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmama gerekçesiyle ilgili olarak ihale komisyon kararında, “ X Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde sunduğu proforma faturanın temin edildiği firma ile ilgili olarak faaliyette olduğunu ve faaliyet alanı ile ilgili ilgililerce düzenlenmiş belge sunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına…” ifadeleri bulunmaktadır.

X Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma faturayı düzenleyen firmanın faaliyette olduğunu gösteren ve faaliyet alanı ile ilgili ilgililerce düzenlenmiş bir belge bulunmamaktadır.

Buna göre, proforma faturayı düzenleyen gerçek veya tüzel kişinin faaliyet belgesi sunması zorunluluğuna ilişkin bir düzenleme kamu ihale mevzuatında yoktur.

Buna karşın, proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekliliğine ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.14 numaralı maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda, proforma faturayı düzenleyen firmanın faaliyet alanı hakkında ihale komisyonunda bir şüphenin oluşması durumunda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 19’uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.” hükmü uyarınca ihale komisyonu konuyla ilgili gerekli incelemeyi yapma yetkisine sahip olmasına karşın, idarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında, idarece bu yönde yapılmış bir incelemeye rastlanılmamıştır.

Konuyla ilgili olarak X Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında giyim giderini tevsik için sunulan proforma faturayı düzenleyen Y Ltd. Şti.nin müdürü konumundaki … Karahanoğlu’na ait imza sirkülerindeki bilgiler kullanılarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet sitesi üzerinden Y Ltd. Şti. hakkında yapılan inceleme sonucunda 27.07.2004 tarih ve 6101 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde adı geçen firmanın iştigal konuları arasında tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin alımı ve satımını yapmak sayılmıştır. Mezkûr firma hakkındaki en son ilanın yer aldığı 05.03.2012 tarih ve 8019 sayılı Gazetede ise firmanın faaliyetinin devam ettiği görülmektedir.

Dolayısıyla X. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak idarece öne sürülen sebebin yerinde olmadığı ve yapılan tespitler neticesinde X Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatı açısından uygun olduğu sonucuna varılmıştır…”

EDİTÖR YORUMU


Hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında; Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesinde açıkça belirtilenler dışında farklı bir belge istenemez. Bu kapsamda, faaliyet belgesi gibi, yasal düzenlemelere göre sunulması zorunlu olmayan belgeler idarelerce talep edilemez ve istekliler bu belgeleri sunmadıkları için ihale dışı bırakılamaz. Ancak, sunulan belgelerden içeriğinden şüphe edilenler, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonlarınca teyit ettirilebilir.