Akaryakıtın temin edileceği yerin idareye belirli bir mesafede olması şartı ihaleye katılımda rekabeti engellemektedir. (KİK Kararı)


..Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Akaryakıtın alımı, yükleniciye ait veya malın temini konusunda kendisi ile taahhütte bulunduğu bir akaryakıt istasyonundaki pompalardan sağlanacak olup, belediyemizin aşırı maddi külfete girmemesi ve çalışmalarda aksaklıklar yaşanmaması için, isteklilerden; Sungu Belediyesi Hizmet Binasına en fazla 1600 metre mesafede malın temininin sağlanması istenecektir. Bu şartı sağlayabilecek isteklinin söz konusu sınır içerisinde, kendisine ait veya yetkilisi ile ihale konusu malın temini konusunda taahhütte bulunduğu bir akaryakıt istasyonunun olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayamayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, başvuruya konu ihalenin Sungu Belediye Başkanlığı tarafından 04.01.2018 tarihinde birim fiyat teklif alınmak suretiyle ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akaryakıt (Motorin) Alımı” ihalesi olduğu, söz konusu ihalede 4 adet ihale dokümanı satın alındığı, 4 istekli tarafından teklif sunulduğu, başvuru sahibinin ihale dokümanını EKAP üzerinden indirdiği ve ihaleye teklif sunduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının ihale dokümanında yapılan düzenlemelere ilişkin olduğu görülmüştür.

İdarenin İdari Şartname’de yaptığı düzenleme ile maddi külfete girilmemesi ve hizmette aksaklıklar yaşanılmaması gerekçeleriyle, akaryakıtın en fazla 1600 metre mesafeden temin edilmesinin istenildiği, ayrıca söz konusu sınır içerisinde bulunan akaryakıt istasyonundan malın teminine yönelik olarak bir taahhütname sunulmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incelemede, teklif değerlendirmesinin tamamlanmadığı ve henüz ihale komisyonu kararının alınmadığı anlaşılmakta olup, bu süre içerisinde teklif değerlendirmesine yönelik olarak Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve Yeterlilik Değerlendirme Sonuç Tutanağının düzenlendiği görülmüştür. Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında, isteklilerden Hamzaoğulları Petr. Ürün. İnş. Nak. Gıd. Tem. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Ovam Petr. Od. Köm. Gıd. Tem. İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartnamenin 47.1’inci maddesini sağladığı ancak Dörtyol Petr. Ürün. Otel Yem. Hiz. Oto. Nak. Dış Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi istekli Eroğlu Kardeşler Petr. Ürün. İnş. Arı. San. Dış Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesini sağlamadığı tespitlerinin yer aldığı görülmüştür. Yeterlilik Değerlendirme Sonuç Tutanağında ise yine aynı yönde değerlendirmelerin yapıldığı görülmüştür.

İsteklilerden Hamzaoğulları Petr. Ürün. İnş. Nak. Gıd. Tem. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Ovam Petr. Od. Köm. Gıd. Tem. İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifleri incelendiğinde, her iki isteklinin de malın temininin Sungu Belediyesi Hizmet Binasına uzaklığı 1,5 km olan akaryakıt istasyonundan sağlayacaklarının taahhüt edildiği görülmüştür.

İsteklilerden Dörtyol Petr. Ürün. Otel Yem. Hiz. Oto. Nak. Dış Tic. Ltd. Şti.nin ise malın temininin Sungu Belediyesi Hizmet Binasına uzaklığı 2,2 km ve 9,2 km olan akaryakıt istasyonlarından sağlayacaklarının taahhüt edildiği görülmüştür. Başvuru sahibi istekli olan Eroğlu Kardeşler Petr. Ürün. İnş. Arı. San. Dış Tic. Ltd. Şti.nin ise herhangi bir taahhütname sunmadığı görülmüştür.

Yukarıda yer alan tespitler çerçevesinde, Sungu Belediyesi Hizmet Binasına 1600 metre mesafede yalnızca bir akaryakıt istasyonun bulunduğu, idare tarafından gelinen aşamada yalnızca anılan akaryakıt istasyonundan alınan taahhütnameleri sunan isteklilerin yeterli olarak değerlendirildiği görülmüştür. Hâlbuki Sungu Belediyesi Hizmet Binasına 2200 metre mesafede de akaryakıt istasyonunun bulunduğu tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterlerinin ve istenecek belgelerin anılan Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan temel ilkeler gereğince rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemeyeceği ve ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemeyeceği anlaşılmaktadır. İdarenin yaptığı düzenlemede ise isteklilerin malın temini için tek bir akaryakıt istasyonuna yönlendirildiği, söz konusu düzenlemede belirlenen 1600 metre mesafesinin isteklileri sınırlayıcı nitelikte olduğu, ayrıca yeterlik belgesi olarak taahhütname sunulmasının istenilmesinin de mevzuata aykırı olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüş ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.