SORU


Merhaba. Siteniz hayırlı olsun. Harcırah kanunu ile ilgili bir sorum olacak. Bilindiği üzere sürekli görev yolluğu hesaplamasında yer değiştirme giderinin sabit unsuru hesaplanırken aile fertleri için ödenebilecek tutar 40 katını geçemeyeceğinden 4 aile ferdiyle sınırlıdır. Eğer eşlerden her ikisi de memur ise ve 5 çocukları varsa eşlerden biri 4 çocuğu beyan ederken, diğeri kalan 1 çocuğu beyan etmesi halinde ödeme yapılabilir mi? Eğer ödenebilmesi mümkünse, eşlerin her ikisi de memur olduğu takdirde 8 çocuğa kadar aile fertleri için sabit unsur ödenebilir yorumunu da yapabilir miyiz? Kullanıcı adı: Karahan

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


Bilindiği üzere, yer değiştirme masrafı 6245 sayılı Harcırah Kanununun 45 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede;

“Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

  1. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,
  2. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
  3. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır.

…(Ek: 16/6/1983 – 2851/4 md.) Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Söz konusu hükümden de görüleceği üzere, memur olan her iki eşin de aynı yere naklen atanmaları halinde, her birine ödenecek harcırahla ilgili tek bir kısıt konulmuş olup, o da uygulamada değişken unsur veya kilometre tazminatı olarak ifade edilen ödemenin ikinci eş için yarım olarak hesaplanmasıdır. Maddedeki bu sınırlama dışında, bir eş tarafından beyan edilmemiş / edilememiş aile efradına harcırah ödenmeyeceğine dair bir sınırlama bulunmamaktadır.

Nitekim, açıkta kalan aile efradının diğer eş tarafından beyan edilebileceğine ilişkin açıklamalar 21 Seri No’lu Harcırah Genel Tebliğinde de yapılmıştır. Bu Tebliğde;

 “2. Sürekli görevle başka yere atanan memur ve hizmetlinin eşinin de memur ve hizmetli olması halinde aşağıdaki şekilde hareket edilmesi uygun görülmüştür:

…c) Diğer eşin alabileceği harcırah, yol masrafı, gündelik ve Kanunun 45 inci maddesinin (a) bendine göre sadece kendisi  için 20 gündelik tutarındaki yer değiştirme masrafından ibaret olacak; ancak eşi tarafından beyan edilmemiş aile efradı için de harcırah verilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.  

Somut sorunuza gelirsek, beş çocuğu sahip her ikisi de memur olan eşlerin aynı yere naklen atanmaları halinde, birisinin dört çocuk üzerinden, diğerinin de açıkta kalan bir çocuk üzerinden yer değiştirme masrafı almasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.