SORU


Merhabalar;

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek Madde-1 kapsamında 2009 yılında lise mezunu olarak Hizmetli kadrosunda göreve başladım ve halen Hizmetli kadrosunda görev yapmaktayım. İlerleyen süreçte kanunlaşma ihtimali olan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914)” ile 2828 sayılı Kanuna eklenecek geçici maddeden ‘‘GEÇİCİ MADDE 16- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.” faydalanabilir miyim?

Ben 2828 sayılı kanunun ek 1. Maddesi (25/02/1989 – 3413 sayılı kanun) ile işe girdim. Fakat bazı çevrelere göre 2828 sayılı kanun ek 1. maddesi (Değişik 06/02/2014 – 6518 sayılı kanun) değiştiğinden ben yararlanamazmışım. Yani bu kanun 2014 senesinden sonra atananlar içinmiş. Ben ve benim gibi pek çok yurtlu kardeşim yıllardır çok mağduruz . Diplomamıza uygun kadrolara yerleşemedik. 2014 senesinden önce atananlar için böyle bir mağduriyet yaşanabilir mi? Hepimiz 2828 sayılı kanun ek 1. Maddesiyle işe girdik. Madde değişti diye bir mağduriyet yaşar mıyız?

KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Ek Madde 1 – (6518 sayılı Kanunun 20. maddesiyle değiştirilmeden önce)

Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun,serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yaparlar.

Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla başvurmak zorundadırlar.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Yürürlükteki Ek Madde 1 – (Ek: 25/2/1988 – 3413/1 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/20 md.)

Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları toplamının binde biri, bu madde kapsamında istihdam edilecekler için ayrılır ve her yıl belirtilen oranda kişi istihdam edilir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.

b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.

c) Bu maddede belirtilen istihdam hakkından yararlanacak kişilerin yerleştirilmesinde, Devlet memurluğuna alınacaklar için yapılacak merkezî sınav sonuçlarının kullanılması esastır. İhtiyaç duyulması hâlinde bu madde kapsamına giren hak sahiplerinin yerleştirilmesinde esas alınmak üzere ayrı bir merkezî sınav yaptırılabilir. Ancak öğrenim durumu itibarıyla yapılacak merkezî sınava giremeyeceklerin yerleştirilmelerinde kura usulü uygulanır.

ç) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek yerleştirme yapılacak yılın şubat ayı sonuna kadar kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak nisan ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğrenim ve daha üst öğrenim mezunları için memur unvanlı kadrolara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır. Kurumlarca teşkilat bazında yapılacak dağıtımın bildirilmemesi hâlinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde resen yerleştirme yapılır.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, bu maddede belirtilen haktan yararlanarak yerleştirilen ancak herhangi bir nedenle işten ayrılan personele ilişkin belirlenecek bilgileri işten ayrılmayı takip eden bir ay içinde, hâlen çalışmakta olanların bilgilerini ise yönetmelikte belirlenecek zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

Bu madde ile sağlanan istihdam hakkından sadece bir kez yararlanılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun yerleştirilenler bu maddede verilen hakkı kullanmış sayılır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kurumlar da bu madde kapsamında istihdamla yükümlü oldukları kadro ve pozisyonları Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Ancak, bu kurumlara yapılacak yerleştirmelerde ilgili kurumların talep ettikleri kadro ve statüler esas alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak yerleştirmelerde; yerleştirilen kişinin atama onayının alınması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın teklif yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve ilgili kurumun 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Yerleştirilen hak sahiplerine ilişkin bilgiler, göreve başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine göre ödenmesi gereken ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler yararlanır ve Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. Bu fıkra uyarınca teşvikten faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve Hazinece karşılanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır.

İşe yerleştirme yükümlülüğünün takip ve denetimi, yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların belirlenmesi, yerleştirme ve kuraya ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının olumlu görüşleri üzerine Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu Kanunun yayımını takip eden üç ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

12.06.2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin;

“Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin (c) bendinde; Hak Sahibi: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu veya 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden ve on sekiz yaşını doldurduğu ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Bakanlığa başvuran kişiyi, şeklinde tanımlanmıştır.

“Geçiş hükmü” başlıklı  Geçici 1. maddesinde; (1) Kanunun, 6518 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki ek 1 inci maddesi kapsamında hak sahibi olup Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 19/2/2014 tarihinden önce ek form A belgesi düzenlenmiş ve söz konusu tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayanlar Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde istihdam hakkından yararlandırılır.

(2) Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19/2/2014 tarihinden önce Kanun kapsamında başlamış işlemler işlem tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

hükümlerine yer verilmiştir.

533 sıra sayılı” Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu”nun “MADDE GEREKÇELERİ”  kısmında; “MADDE 25- 2828 sayılı Kanuna eklenen geçici 16 ncı madde ile, daha önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam edilenlerden öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanamamış olanların, kurumların kadroları ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları öngörülmektedir. Ayrıca, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce hak sahibi olanlar için beş yıllık başvuru süresi getirilmekte ve sürenin bu maddenin yürürlüğünü takip edecek şekilde başlaması amaçlanmaktadır.” şeklinde maddenin gerekçesi açıklanmıştır.

Söz konusu kanun tasarı metnin Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin; MADDE 25- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 16- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci maddede yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.” şeklindedir.

EDİTÖRÜN YORUMU


Değerli site üyemiz, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek Madde-1 kapsamında 2009 yılında lise mezunu olarak Hizmetli kadrosunda göreve başladığınızı ve halen Hizmetli kadrosunda görev yaptığınızı belirtmiş ve ilerleyen süreçte kanunlaşma ihtimali olan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914)” ile 2828 sayılı Kanuna eklenecek geçici maddeden ‘‘GEÇİCİ MADDE 16- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.” faydalanıp faydalanamayacağınız hakkında bilgi istemişsiniz.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri incelendiğinde görüleceği üzere; Yürürlükteki mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde 6518 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce Ek Madde-1 kapsamında istihdam edilenlerin (19.02.2014 tarihinden önce işe başlayanların) istihdam edildikleri kadroda çalışmaya devam edecekleri ve herhangi bir kadro veya unvan değişikliğinin yapılamayacağı açık ve nettir.

Ancak, 533 sıra sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914)”nda Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin; “MADDE 25- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 16- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci maddede yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.”” yasalaşırsa 19.02.2014 tarihinden önce işe başlayanların eğitim durumlarına göre ihraz ettikleri unvanlara atanma işlemleri yapılabilecektir.

Söz konusu maddenin gerekçesi tekrar okunduğunda; ilgili geçici maddenin, 2828 sayılı Kanunun 6518 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki Ek Madde-1 kapsamında istihdam edilenlerin mağduriyetinin giderilmesi için konulduğu anlaşılacaktır.

3 YORUMLAR

  1. Yürürlükteki mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde 6518 sayılı yasa ile değiştirilen 2828 sayılı Kanunun Ek Madde-1 kapsamında Lise, Önlisans ve Lisans mezunu kişiler Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikten sonra tercih işlemlerini tamamlayıp Memur kadrosunda göreve başlayabiliyorlar.
    Ancak, 6518 sayılı yasadan önce işe giren kişiler yani sizin durumunuzda olan arkadaşlarımız şu anda hiçbir şekilde memur kadrolarına geçemiyorlar. Gündemdeki kanun tasarısı yasalaşırsa sizlerden de lise, önlisans ve lisans mezunu olan arkadaşlar memur kadrolarına geçebileceklerdir.

  2. Seyfi bey dediğiniz gibi olmadı malesef. Yalnızca teknik okul mezunu olan ve istedikleri unvanlar kendi kurumlarında bulunanlar yasadan faydalandılar. Dün yayınlanan yönetmeliğe bir daha göz atmanızı öneririm. Zira yasa ortada kaldı ve görüldüğü kadarıyla kurumlar yasayı en kısıtlı haliyle uygulama eğiliminde. Siz ne dersiniz?