SORU


Merhabalar,
Demirbaşların (253,254,255) hurdaya ayrılmasında harcama yetkilisinin limiti ne kadardır. Demirbaşları hurdaya ayrılmasında izlenecek yol nedir?

İyi Çalışmalar.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, İbrahim AKÇE

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


Konuyu Taşınır Mal Yönetmeliği ve yılları Parasal Sınırlar ve Oranlara İlişkin Tebliğler çerçevesinde cevaplamak gerekir.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28 inci maddesi “Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış” konusunu düzenlemektedir. Bu maddede, 14.3.2016 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesinde hurdaya ayırma konusundaki yetkiler, “Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır…” şeklinde düzenlediğinden, değişiklik öncesi yayınlanan 6.2.2016 tarihli ve 51 sıra numaralı “Parasal Sınırlar ve Oranlar” hakkındaki Genel Tebliğin 9 uncu maddesinde; “Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi gereğince, taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I/D bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, belirlenen limitler dâhilinde ise harcama yetkilisinin, limit üzerinde ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılır.” Düzenlemesine yer verilmiş ve Tebliğ eki Tablo’nun1/D bölümünde, hurda limitlerinin harcama yetkilisi bakımından sınırı gösterilmiştir.

Ancak Taşınır Mal Yönetmeliği’nde 14.3.2016 günü yapılan değişikle, 28 inci maddenin ilgili düzenlemesi, “Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır…” şeklinde revize edilmiştir. Bu revizyona uygun olarak da 13.1.2017 günü yayınlanan 54 sıra numaralı “Parasal Sınırlar ve Oranlar” hakkındaki Genel Tebliğin 9 uncu maddesinde, hurdaya ayırma konusunda herhangi sınır belirlenmemiştir.

Yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde özetle; Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 28 inci maddesinde 14.3.2016 günü yapılan değişiklik sonrası, hurdaya ayırma işlemleri, herhangi bir sınırlama olmaksızın harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacağı söylenebilir.

Öte yandan, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde “hurda”; Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan ya da tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları,” şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmeliği 28 inci maddesinde; “Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, biri işin uzmanı olmak kaydıyla harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde komisyonlar diğer kamu idarelerinden talep edilecek üyelerin katılımıyla oluşturulabilir…

Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir…

Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır…” hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer yandan Yönetmeliğin 10 uncu maddesine hurdaya ayırma sırasında 2 nüsha düzenlenecek “Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı” tanımlanarak; “Tutanak, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan komisyonca imzalanır ve harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Tutanağın bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir. Bu bent kapsamında kayıtlardan çıkarılan taşınırların miktarı, kayıtlı değeri, toplam tutarı ve çıkarılma nedenlerini gösteren rapor, kurumsal sınıflandırmanın III üncü ve IV üncü düzeyinde sınıflandırılan merkez harcama birimlerinde yetkilendirilen taşınır kayıt yetkilisi tarafından II nci düzey detay kodu itibarıyla sistemden alınarak, takip eden yılın ilk ayı içerisinde merkez harcama birimi yetkilisine, mali hizmetler birimince idare bazında alınacak konsolide rapor ise üst yöneticiye sunulur.” Hükümlerine yer verilmiştir.

Sonuç olarak, varlıklar Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 28 inci maddesine göre komisyon kararıyla hurdaya ayrılabilecek,  herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın harcama yetkilisinin kararına dayanarak, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bağlandığı, Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlardan çıkarılabilecektir.