24 saatten az devam eden görevlendirmelerde kıst yevmiyenin yanında yol için tam yevmiye verilebilir mi?


Soru biraz manasız gelebilir. Ancak, sitemizde işlediğimiz konuların çoğunluğunun nüvesini tarafımıza gelen sorular oluşmaktadır. Bu soru da 6245 sayılı Harcırah Kanununun 43 üncü maddesi kapsamında tarafımıza sorulmuştur.

Kanunun “Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı” başlıklı 43 üncü maddesinde; 

“Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur.

Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.” 

hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, aynı Kanunun “Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği” başlıklı 39 uncu maddesinde;

“Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.”

düzenemesi bulunmaktadır.

Bu iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde; Ankara’dan Polatlı’ya görevlendirilen, 24.06.2018 tarihinde akşam 23.30’da görev yerine hareket ederek 25.06.2018 tarihinde saat 14.00’de asli görev yerine dönen bir kişiye ne kadar gündelik ödenecektir. Bu kişiye;

  • Yolculuk ettiği süreler toplamı 24 saatten az devam ettiği Kanunun 43 üncü maddesi gereğince 1 tam gün yevmiye,
  • Polatlı’da geceyi ve öğle yemeği saatini geçirdiği için de 2/3 oranında kıst yevmiye

ödenebilecek midir?

Uygulamada bu kişiye sadece 2/3 oranında kıst yevmiye ödenmekte olup, yolda geçen süreler için ayrıca bir yevmiye ödenmemektedir. Ancak doğru olan bu uygulamanın nedeni Kanundan değil çeşitli tarihlerde verilmiş Sayıştay Genel Kurulu yorumundan kaynaklanmaktadır.

“Güzel kardeşim, Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca bana yolda geçen süreler için de harcırah ödemen lazım” diyenlere göstermek üzere söz konusu Sayıştay Genel Kurulu Kararlarına aşağıda yer verilmiştir.

14.01.1957 tarih ve 2323/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı:

“24 saatten ibaret bir tam günün, bir kısmının seyahat vasıtası üzerinde, bir kısmının da vazife mahalline muvasalat ve orada ikamet halinde geçirilmiş olması takdirinde bu mahiyette olan günler için sadece bir tam yevmiye tahakkuk ettirilmesi lazım geleceği”