SORU:

2018 asgari ücret teşvik oranları ile bir açıklama yapıldı mı ? İlgili kurumlardan öğrendiğimize göre 2018 teşvik oranları henüz açıklanmamış. Hangi sektör hangi teşvikten faydalanacak öğrenebilir miyim ? İkincisi, teşvikten faydalanan bir işveren teşvikli çalıştırdığı çalışanı işten çıktıktan sonra, yeni çalışanı için 6 ay sonra mı teşvikten faydalanabiliyor? (Kullanıcı adı: Ankara06)

EDİTÖR YORUMU:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na “GEÇİCİ MADDE 68- (Ek: 14/1/2016-6661/17 md.) (1)” ve “GEÇİCİ MADDE 71- (Ek:18/1/2017-6770/27 md.)” olarak eklenen teşviklere ilişkin 2018 yılını kapsayacak bir düzenlenme henüz bulunmamaktadır. Ancak 687 sayılı Kanun Hükmünde Karar ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “Geçici Madde 17 –(Ek: 2/1/2017-KHK-687/3 md.)” ve “Geçici Madde 18 –(Ek: 2/1/2017-KHK-687/3 md.)” olarak eklenenlere benzer bir düzenleme TBMM’ye sunulmuştur (Aylık prim hizmet belgesinde kanun numarası 1687 olarak seçilmekteydi.).

1/914 Esas Numaralı Kanun Tasarısı’nın 44’üncü maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenmesi öngörülen Geçici Madde 19, Geçici Madde 20 ve Geçici Madde 20 ile özel sektör işverenlerine yönelik prim, ücret, gelir vergisi stopajı teşviki ile damga vergisi desteği öngörülmektedir. Geçici Madde 20’de imalat sektöründe faaliyet göstermekte olan küçük işletmelere yönelik olduğu maddenin gerekçesinde belirtilmiş olup diğer iki maddede özel sektör işverenleri ifadesi kullanılmak suretiyle sınırlandırmaya gidilmediği anlaşılmaktadır. Kanun Tasarısını takip etmek isteyebileceğinizi düşünerek tasarının linkini paylaşıyorum: http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0914.pdf

İşten çıktıktan sonra yeni işe giren kişi aynı kişi mi yoksa farklı kişi mi olduğuna göre de fark edebilecektir. Genel itibariyle 6 aylık bir süre bulunmamakta ancak ilgilinin işe başladığı tarihten önceki 6 aya ya da 3 aya ilişkin aylık prim hizmet belgesinde kayıtlı olmamak ya da söz konusu 3 ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı bildiriminin olmaması gibi şartlar bulunmaktadır. Diğer taraftan aynı kişinin teşvikten yeniden yararlanabileceğine ilişkin 4447 sayılı Kanun’un Geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz. Ancak ikinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin, aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları ve (1) veya (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve nitelikleri bu dönemde temin etmeleri halinde destekten yeniden yararlanabilirler. Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz.” hükmünü hatırlatmak isteriz.