SORU


10 kısımdan oluşan ve kısmi teklife açık mal alımı ihalesinde, isteklice 3 kısma teklif verilmiştir. Teklif verilen kısımların her birinin fiyat ve miktar çarpımında herhangi bir aritmetik hata bulunmamakla birlikte, üç kısmın toplamında aritmetik hata yapılmıştır. İstekli bu sebeple ihale dışı bırakılacak mıdır?

KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT


Kamu İhale Genel Tebliği:

16.5. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.”

Örnek Kamu İhale Kurulu Kararı:

26.03.2012 tarih ve 2012/UM.II-1449 no’lu KİK Kararı;

“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; kısmi teklife açık ihale tekliflerinin, toplam teklif tutarında aritmetik hata bulunması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kısmi teklife açık ihalelerde aritmetik hata bulunan kısımlar itibariyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

… 10.02.2012 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı ile başvuru sahibinin teklifinin, teklif cetvelinde toplam tutarın 11.083.271,86 TL olarak yazılmasına karşın, söz konusu toplam tutarın 11.083.271,87 TL olması gerektiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. …

Dolayısı ile kısmi teklife açık ihalelerde, aritmetik hatanın toplam fiyat üzerinden değil kısımlar bazında kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Komisyon tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen toplam teklif tutarında aritmetik hata bulunması hususu, yukarıda da açıklandığı gibi, anılan Tebliğ hükmü gereği sadece kısmi teklife kapalı ihalelerde yapılabilecek bir değerlendirme olup, kısmi teklife açık söz konusu ihalede idarenin işlemi toplam fiyat bazında aritmetik hata kontrolü yapmış olması nedeniyle mevzuata aykırı bulunmuştur.”

EDİTÖR YORUMU


Kısmi teklife açık ihalelerde, her bir kısmın kendi içerisinde değerlendirilmesi, aritmetik hata kontrolünün her bir kısım için ayrı ayrı yapılması ve sadece aritmetik hata bulunan kısmın ihale dışı bırakılması gerekmektedir.

Kısımların miktar ve fiyat çarpımında aritmetik hata yapılmamış, sadece kısımların toplanmasıyla oluşan genel toplamda hata yapılmış ise, bu durum sebebiyle isteklinin ihale dışı bırakılamayacağı değerlendirilmektedir.